bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu-Inspektora Nadzoru obejmującego zastępstwo inwestorskie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z polskim Prawem budowlanym przy realizacji zadania: „Budowa nowej ba

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAPYTANIE OFERTOWE

na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu-Inspektora Nadzoru obejmującego zastępstwo inwestorskie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z polskim Prawem budowlanym przy realizacji zadania:
„Budowa nowej bazy PGK Sp. z o.o. w Barlinku na działce ewidencyjnej nr 732 obręb 1 Barlinek wraz z zagospodarowaniem terenu, budową zjazdu i przyłączy.”


SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I. 1) NAZWA I ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku,
ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek
NIP: 5970000256
REGON: 210014755
Telefon: 95 747 91 45 / 95 746 23 11
Faks: 95 747 91 45
adres poczty elektronicznej : biuro@pgkbarlinek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku

I.3.). OSOBY DO KONTAKTU:
Osoba do kontaktów roboczych: Pan Zenon Wróblewski
Godziny urzędowania: 7.00 – 15.00; poniedziałek-piątek

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu-Inspektora Nadzoru obejmującego zastępstwo inwestorskie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z polskim Prawem budowlanym przy realizacji zadania:
„Budowa nowej bazy PGK Sp. z o.o. w Barlinku na działce ewidencyjnej nr 732 obręb 1 Barlinek wraz z zagospodarowaniem terenu, budową zjazdu i przyłączy.”

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na wykonywaniu funkcji Inżyniera Kontraktu-Inspektora Nadzoru obejmującego zastępstwo inwestorskie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z polskim Prawem budowlanym, przy realizacji robót budowlanych związanych z
„Budową nowej bazy PGK Sp. z o.o. w Barlinku na działce ewidencyjnej nr 732 obręb 1 Barlinek wraz z zagospodarowaniem terenu, budową zjazdu i przyłączy.”

Szacunkowa wartość robót budowlanych objętych niniejszym projektem zgodnie wynosi ok. 3 000 000 zł netto.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) weryfikację dokumentacji projektowej, przekazanie Zamawiającemu wykazu koniecznych uzupełnień i poprawek, udział w egzekwowaniu przez zamawiającego od autorów projektów budowlanych uzupełnień i poprawek oraz dostosowania ich zakresu i formy do obowiązujących aktualnie wymogów formalnoprawnych a szczególnie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z póź. zm.) oraz w zakresie aktualizacji kosztorysów inwestorskich pod względem wartości wg. wymogów art. 35 ust. 1 PZP. Wnioskowanie do Zamawiającego o uzyskanie, jeśli w wyniku aktualizacji dokumentacji projektowej będą wymagane, zmiany decyzji pozwolenia na budowę. Wnioskowanie do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji projektowej o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót. Wnioskowanie do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie PDF.
b) Przygotowanie dokumentacji przetargowej (ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, wzorów: umowy oraz ofert) oraz udział w przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót zgodnie z wymaganiami przepisów PZP.
c) prowadzenie kontroli zgodności realizowanego Kontraktu z warunkami kontraktowymi, dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,
d) Zapewnienie i zatrudnienie na własny koszt Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w odpowiednich branżach
e) prowadzenie Narad Budowy organizowanych przez Zamawiającego, zapewnienie udziału Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w naradach lub w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego,
f) przygotowywaniu cyklicznych sprawozdań (raporty) z postępu robót– raz na miesiąc,
g) nadzór inwestorski,
h) sprawdzanie jakości wykonywanych robót,
i) kontrola i nadzór nad przepływami finansowymi robót w realizowanym Kontrakcie i sporządzanie stosownej określonej dla Kontraktów sprawozdawczości (raportów),
j) współpracę z Zamawiającym w przygotowaniu wszelkich opracowań wymaganych przez Instytucje finansujące i wspierające,
k) Udział w odbiorach końcowych i oddaniu Zamawiającemu obiektu,
l) Udział i nadzór w okresie zgłaszania wad i przeprowadzenie odbiorów pogwarancyjnych,
m). Przygotowanie dla Zamawiającego raportów z przebiegu robót, monitorowanie zgodności robót z Kontraktem,

3.W szczególności zakres czynności i obowiązków Wykonawcy:

1). przygotować zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego,
2) być przedstawicielem Zamawiającego na budowie upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację,
3) wprowadzać w uzgodnieniu z Zamawiającym, autorem projektu i kierownikiem budowy poprawki w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że nie spowodują one zwiększenia kosztu nadzorowanych robót budowlanych, nie będą miały wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodują pogorszenia użyteczności obiektu lub jego wpływu na środowisko naturalne,
4) przekazać kierownikowi budowy dziennika budowy,
5) przekazać protokolarnie wykonawcy robót budowlanych terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami,
6) sprawować kontrolę przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego,
a w szczególności :
a) kontrolować jakość wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) kontrolować zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i umową,
c) kontrolować zgodność przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem,
d) kontrolować jakość i wartość wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części skończonej,
e) kontrolować prawidłowość zafakturowania wykonanych robót,
7) kontrolować prawidłowość prowadzenia dziennika budowy i dokonywać w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
8) kontrolować budowę co najmniej raz w tygodniu
9) prowadzić narady koordynacyjne na budowie z udziałem wykonawcy robót, Zamawiającego w razie konieczności Inspektorami branżowymi
10) rozstrzygać w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,
11) powołać na własny koszt branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,
12) sprawdzać i przyjmować roboty podlegające zakryciu lub znikające,
13) sprawdzić czy wykonawca robót budowlanych prawidłowo zleca nadzór geodezyjny,
14) uczestniczyć w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach instalacji i urządzeń technicznych,
15) potwierdzać w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części do odbioru,
16) sprawdzać kompletność przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,
17) gromadzić i przechowywać materiały analityczne niezbędne do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych lub gospodarczych,
18) uczestniczyć w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,
19) przejąć od kierownika budowy dziennik budowy oraz inne dokumenty odbiorowe wynikające z Prawa Budowlanego, dokumenty gwarancyjne na urządzenia wbudowane lub zamontowane i przekazać je Zamawiającemu,
20) uczestniczyć w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontrolować usunięcie tych wad przez wykonawcę robót,
21) skompletowanie wszystkich świadectw gwarancji i dostarczenie ich Zamawiającemu,
22) udokumentowanie daty, z którą wykonawca robót wypełnił swoje obowiązki wykonania i zakończenia budowy oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek w robotach,
23) podejmowanie decyzji o wykonaniu pilnych prac zabezpieczających,
24) podejmowanie również i innych działań nie wymienionych, które przyczynią się do sprawnego wykonania inwestycji,
25) obsługa i niezbędne doradztwo w okresie gwarancyjnym i rękojmi

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Nie
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
CPV-71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
Dodatkowe przedmioty:
CPV-71540000-5 Usługi zarządzania budową
CPV-71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
Nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWEIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
do 18 miesięcy od wejścia na budowę wykonawcy robót budowlanych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WADIUM
Nie;
III.2) ZALICZKI:
Czy przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
III.3). WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1.) Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca wykaże w formie oświadczenia, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było pełnienie roli Inżyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego inwestycji o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł.

III.3.2.) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:
a)Inspektor nadzoru w branży ogólnobudolwnej - 1 osoba,
b)Inspektor nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych - 1 osoba,
c)Inspektor nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - 1 osoba,
d)Inspektor nadzoru w branży drogowej - 1 osoba,

Funkcje Inspektora mogą być łączone, jeżeli 1 osoba posiada kilka uprawnień budowlanych


Kwalifikacje zawodowe:
− wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne;
− uprawnienia budowlane minimum 3 lata do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi, w odpowiedniej specjalności;
− przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego ( w czasie realizacji zadania Wykonawca ma obowiązek dostarczania aktualnego zaświadczenia o opłaceniu składki).

III.3.3.) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
a).posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej
niż 30 000 PLN.

III.4). INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24.UST.1 USTAWY.
III..4.1). W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art.22 ust.1. Ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
a) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w pkt.III.3.1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i oraz załączyć dokument potwierdzający, że te usługi zostały wykonane należycie.
b). Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
c). Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień.
d).Opłaconą polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
e). Część sprawozdania finansowego tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres .
f). Dokumenty potwierdzające posiadanie pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
III..4.2). W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1. Ustawy, należy przedłożyć:
a).Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

III.5. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienia publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Nie podlegające ustawie. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 PZP.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny zamówienia:
Najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.2.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem przeprowadzenia jej zgodnie z zapisami zawartymi w Części II niniejszego Zapytania ofertowego, dotyczące:
1) terminu wykonania zamówienia, w przypadku zmiany terminu realizacji kontraktu/kontraktów na roboty budowlane,
a) spowodowanej warunkami atmosferycznymi - w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne odbiegają od warunków określonych w SST i uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów, o czas niezbędny do wykonania czynności po ustaniu
b)spowodowanej warunkami geologicznymi, wystąpieniem wykopalisk i odkryć archeologicznych oraz o znaczeniu historycznym, bądź wystąpieniem niewybuchów, niewypałów uniemożliwiających prowadzenie robót; wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub też przedstawiające znaczną wartość odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę konserwatora zabytków; Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy znaleziska przed osobami trzecimi; Wykonawca niezwłoczne powiadomi inspektora nadzoru o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania, o czas niezbędny do usunięcia zdarzenia zgodnie z przepisami.
c) spowodowanej przedłużającą się procedurą udzielania zamówienia, w szczególności na skutek przedłużającego się postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, o czas niezależnego od zamawiającego wydłużenia
2) sposobu i zakresu wykonania zamówienia w przypadku:
a) ograniczenia zakresu zamówienia wynikającego z braku środków finansowych
b) ograniczenia zakresu prac z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć w dniu podpisania umowy.
Ograniczenie to może wynikać z złożenia w trakcie realizacji umowy oświadczenia woli dysponującego terenem lub obiektem od którego uzależnione jest wykonanie zadania.
Strony dokonają wraz z ograniczeniem zakresu zmniejszenia umownego wynagrodzenia
Wykonawcy Robót na podstawie kosztorysu rozliczeniowego sporządzonego na czynnikach jak w kosztorysie ofertowym.
c) wystąpienia siły wyższej
3) innych postanowień umowy w przypadku:
a) zmiany stawek podatku od towarów i usług,
b) zmiany podwykonawców lub zmian personalnych w składzie zespołu Inżyniera.
c) zmiany danych podmiotowych dotyczących Inżyniera.
5)zmianie dotyczącej zakresu robót i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią:
a)nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń oraz zmiana terminu i wynagrodzenia;
b)okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia; w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót określonych umową;
6)zmianie osobowej: zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w Zapytaniu ofertowym lub zmiana – za zgodą Zamawiającego, podwykonawców nie wskazanych w ofercie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i może być przeprowadzona przy zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawców wynikającej z przepisów prawa i Zapytania ofertowego.

IV.3) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w terminie do dnia 23.03.2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Szpitalna 4 (pok. nr 12), 74-320 Barlinek.

IV.4) SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT:
1.Oferty powinny być kompletne i zgodne z warunkami niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji
Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji).
3.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
4.Oferta pisemna powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu-Inspektora Nadzoru obejmującego zastępstwo inwestorskie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z polskim Prawem budowlanym przy realizacji zadania:
„Budowa nowej bazy PGK Sp. z o.o. w Barlinku na działce ewidencyjnej nr 732 obręb 1 Barlinek wraz z zagospodarowaniem terenu, budową zjazdu i przyłączy.”
5. Oferty mogą również zostać przesłane za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej:
fax 95 747 91 45, biuro@pgkbarlinek.pl
6. Odrzuceniu podlegają oferty:
• niekompletne i zawierające braki formalne,
• złożone po terminie lub które wpłynęły po terminie,
• stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

IV.5) FORMALNOŚCI DOPEŁNIANE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
1.Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pisemnie lub drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2.Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wysłania zawiadomienia o wyborze oferty.
3.W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, powodujących że podpisanie umowy z Wykonawcą nie leży w interesie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn i odstąpienia od zawarcia umowy na każdym etapie postępowania ofertowego.

nazwa załącznika rozmiar pobierz
wzór umowy 328 kb
oświadczenie o spełnieniu warunków 16 kb

Ogłoszenia:

  1. Wynik zapytania ofertowego z dnia 15.03.2012 (26.03.2012 14:11)
Opublikował: Łukasz Stankiewicz
Publikacja dnia: 15.03.2012 11:59
Dokument oglądany razy: 1964
Nie podlega Ustawie