bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady biodegradowalne dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Barlinek: Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady biodegradowalne dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku

Numer ogłoszenia: 118421 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. , ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7462311, faks 095 7462311.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkbarlinek.pl/bip/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady biodegradowalne dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady biodegradowalne dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku w rodzaju i ilości: 1.4.1 pojemnik 2 kołowy o pojemności 240 l, wyposażony w otwory wentylacyjne w ścianach bocznych, zamykany od góry, wykonany z polietylenu (PEHD) w kolorze brązowym - 92 szt. 1.4.2 pojemnik 2 kołowy o pojemności 120 l, wyposażony w otwory wentylacyjne w ścianach bocznych, zamykany od góry, wykonany z polietylenu (PEHD) w kolorze brązowym - 1366 szt. 1.4.3 Pojemniki zostaną dostarczone na teren siedziby Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 4 w Barlinku.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 04.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy wykonawca zobowiązany jest do zakończenia terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 3963,29 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia dziewięć groszy) 1.2 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 1.3Wpłaty wadium należy dokonywać na rachunku bankowym: GBS 64 8355 0009 0000 0329 2000 0002 1.4Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania wniesienia wadium poprzez dołączenie do oferty dowodu wniesienia wadium w oryginale lub kopii. 1.5 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 1.6 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni ten warunek przedkładając wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

3.2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp oraz art. 24b ust. 3 ustawy pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - tzn. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali lub realizują co najmniej 3 dostawy pojemników na odpady komunalne o łącznej wartości minimum 150 000 zł. potwierdzonych dowodami, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3.2.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inne dokumenty określające zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- oferta cenowa stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ - oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wg załącznika Nr 2 do SIWZ; -wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp wg załącznika Nr 3 do SIWZ; - wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg załącznika Nr 4 do SIWZ; - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane wg załącznika nr 6 do SIWZ wraz z dowodami, czy zostały lub są wykonywane należycie, z zastrzeżeniem pkt 6.9. - 6.10. SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.1. SIWZ; - pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp; - pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgkbarlinek.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2013 godzina 11:00, miejsce: ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dostawa w ramach operacji dofinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.2 Gospodarka odpadami pod nazwą Organizacja i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Barlinek przez zakup śmieciarki i pojemników na odpady komunalne i biodegradowalne.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Nazwa załącznika rozmiar pobierz
SIWZ 5,19 MB  
Załącznik nr 1 - oferta cenowa 47 KB
Załącznik nr 2 -  informacja o podwykonawcach 20,5 KB
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków 16,5 KB
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 15,5 KB
Załącznik nr 5 - informacje o grupie kapitałowej 16,5 KB
Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych dostaw 18,5 KB
Załącznik nr 7 - wzór umowy

26,5 KB

   
Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ z dnia 25.06.13 260 KB bip/userfiles/Zmiana treści SIWZ z dnia 25_06_13.pdf

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o zmianie ogloszenia z dnia 25.06.2013 (25.06.2013 13:27)
  2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.07.2013 13:15)
Opublikował: Łukasz Stankiewicz
Publikacja dnia: 20.06.2013 10:16
Dokument oglądany razy: 1390
Podlega Ustawie