bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

Zakup i dostawa oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Barlinek: Zakup i dostawa oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku
Numer ogłoszenia: 15736 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. , ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7462311, faks 095 7462311.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkbarlinek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Barlinku.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby własnej bazy transportowej. Przewiduje się zakup paliwa w ciągu 36 miesięcy w szacowanej ilości ok. 150.000 litrów (w tym ok. 60.000 litrów odpowiadających zimowym warunkom eksploatacji) z częstotliwością dostawy około raz w miesiącu (w ilości 4.000 - 4.500 litrów jednorazowo). Dostawa następowała będzie do bazy paliw Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 4 w Barlinku. 2. Dostarczone paliwo musi odpowiadać normie: PN-EN 590:2005(U) 3. W okresie zimowym tj. od. 15 listopada do 15 marca dostawca zapewni paliwo odpowiadające zimowym warunkom eksploatacji pojazdów do temperatury 35°C poniżej zera (temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP -33°C ÷ -35°C, a temperatura mętnienia -14°C).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.10-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 14.203.65 zł (czternaście tysięcy dwieście trzy złote i sześćdziesiąt pięć groszy) do zakończenia terminu składania ofert. 2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. 3. Wpłaty wadium należy dokonywać na rachunku bankowym: GBS Barlinek 64835500090000032920000003 4. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania wniesienia wadium przez dołączenie do oferty dowodu wniesienia wadium w oryginale lub kopii

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Załączenie do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Załączenie do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, dat wykonania i nazw odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie - co najmniej trzech.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Załączenie do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Załączenie do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Załączenie do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedłożenie dokumentów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

dokumenty potwierdzające, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie - co najmniej od trzech Zamawiających.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dowód wniesienia wadium 2. Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 3.Inne dokumenty lub pełnomocnictwa wymagane fakultatywnie lub warunkowo przez Zamawiającego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgkbarlinek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2014 godzina 11:00, miejsce: ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Lp. Nazwa rozmiar pobierz
1. SIWZ 7,27 MB bip/userfiles/przetarg na dostawę ON - SIWZ.pdf
2. Załącznik nr1 14 KB bip/userfiles/przetarg na dostawę oleju napędowego - załacznik nr 1.doc
3. Załącznik nr 2 13,4 KB bip/userfiles/przetarg na dostawę oleju napędowego - załącznik nr 2.doc
4. Załącznik nr 3 12 KB bip/userfiles/przetarg na dostawę oleju napędowego - załącznik nr 3.doc
5. Załącznik nr 4 34,5KB bip/userfiles/przetarg na olej napędowy - wzór umowy.doc

Ogłoszenia:

  1. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego (28.01.2014 09:27)
Opublikował: Łukasz Stankiewicz
Publikacja dnia: 14.01.2014 22:44
Dokument oglądany razy: 1088
Podlega Ustawie