bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.11.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Edycja tekstu

Tryb Działania Władz

Tryb działania władz


Zgromadzenie Wspólników

Jest najwyższą władza w Spółce. Organ ten podczas zwykłej działalności spółki spotyka się raz do roku, na zakończenie roku obrachunkowego, celem zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat w spółce, oraz w celu udzielenia absolutorium absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady nadzorczej lub Wspólników reprezentacyjnych 1/10 kapitału Spółki. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążącej uchwały, jeżeli są na nim obecni wspólnicy lub pełnomocnicy reprezentujący ¾ części wkładów Spółki.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem doradczym i kontrolnym Spółki. Składa się z 3 członków, powołanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników na okres trzech lat. Do zakresu działania Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w ustawie należą:
1. opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
2. zatwierdzanie uchwał Zarządu dot. Zaciągania zobowiązań lub rozporządzania majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 30.000,00 zł.


Zarząd Spółki

Zarząd Spółki powoływany jest przez Radę Nadzorczą na okres czterech lat. W jego skład wchodzi Prezes powołany do prowadzenia spraw związanych z organizacją i zarządzaniem mającym podstawowe znaczenie dla Spółki. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem.Opublikował: Łukasz Stankiewicz
Publikacja dnia: 24.11.2011
Podpisał: Łukasz Stankiewicz
Dokument z dnia: 18.11.2011
Dokument oglądany razy: 1 843