bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.11.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiany w przedmiocie działalności PGK w Barlinku wg PKD 2007

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności PGK

Według aktu założycielskiego:

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych - PKD 01.04 B
2. gospodarka leśna – PKD 02.01 A
3. zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi – PKD 70.32. A
4. zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi – PKD 70.32 B
5. wywóz śmieci i odpadów – PKD 90.00 A
6. unieszkodliwianie odpadów – PKD 90.00 B
7. usługi sanitarne i pokrewne – PKD 90.00 C
8. odprowadzenie ścieków – PKD 90.00 D
9. pogrzeby działalności pokrewne – PKD 93.03 Z
10. ochrona przeciwpożarowa – PKD 75.25 Z
11. budowa dróg kołowych i szynowych – PKD 45.23 A
12. pozostała działalność gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 93.05 Z

Według aktów prawnych:

• Ustawa z dnia 15 września 2000r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.Nr 94, poz. 1037 z 2000r. z późniejszymi zmianami);
• Ustawa o odpadach z dn. 27.04.2001r (Dz.U.Nr 62, poz. 628 z 2001r. z późniejszymi zmianami);
• Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27.04.2001r. (Dz.U.Nr62, poz.627 z 2001r. z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami;
• Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami);
• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U.Nr 132 z 1996r. z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.Nr 9, poz. 43 z 1997r. z późniejszymi zmianami);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.12.2004r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U.Nr 279, poz. 2758 z 2004r. z późniejszymi zmianami);
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów, Dz. U. Nr 220, poz. 1858;
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, Dz. U. Nr 61, poz. 549.

Według prawa miejscowego:
Uchwała Nr XXXV/282/98 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Barlinku pod firmą: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. W Barlinku.
Uchwała Nr L/366/2006 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek.
Uchwała Nr XL/602/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek.Opublikował: Łukasz Stankiewicz
Publikacja dnia: 24.11.2011
Podpisał: Łukasz Stankiewicz
Dokument z dnia: 18.11.2011
Dokument oglądany razy: 3 106