bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

Barlinek: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO WYWOZU KONTENERÓW - HAKOWIEC Z FABRYCZNIE NOWĄ ZABUDOWĄ HAKOWĄ ORAZ FABRYCZNIE NOWYM KONTENEREM ASENIZACYJNYM FINANSOWANEGO W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Barlinek: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO WYWOZU KONTENERÓW - HAKOWIEC Z FABRYCZNIE NOWĄ ZABUDOWĄ HAKOWĄ ORAZ FABRYCZNIE NOWYM KONTENEREM ASENIZACYJNYM FINANSOWANEGO W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BARLINKU.
Numer ogłoszenia: 24046 - 2012; data zamieszczenia: 25.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. , ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7462311, faks 095 7462311.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgkbarlinek.home.pl/bip/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO WYWOZU KONTENERÓW - HAKOWIEC Z FABRYCZNIE NOWĄ ZABUDOWĄ HAKOWĄ ORAZ FABRYCZNIE NOWYM KONTENEREM ASENIZACYJNYM FINANSOWANEGO W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BARLINKU..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu ciężarowego do wywozu kontenerów - hakowiec z fabrycznie nową zabudową hakową oraz fabrycznie nowym kontenerem asenizacyjnym finansowanego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Barlinku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.40.00-2, 34.14.45.20-9, 34.14.23.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.02.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100) w terminie do otwarcia ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 dostaw dla szeroko rozumianej branży komunalnej przedmiotów specjalnych w tym śmieciarki, zamiatarki, pojazdy asenizacyjne finansowanej w formie leasingu z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
-oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Wypełniony formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ, - Wypełniony formularz z danymi wykonawcy - Załącznik nr 4 do SIWZ, - Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ zostały wykonane należycie, - Szczegółową specyfikację parametrów technicznych oferowanej przedmiotu zamówienia pozwalającą na jednoznaczne porównanie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku zmiany przepisów dotyczących stawek podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pgkbarlinek.home.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2012 godzina 10:00, miejsce: sekretariat (pokój nr 12) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Nazwa Załącznika rozmiar pobierz
SIWZ 194 kb
Załączniki o numerach od 1 do 61 224 kb

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

31.01.2012 r.

786 kb
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu 260 kb

1Załącznik nr 6 stanowi projekt umowy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą.

Opublikował: Łukasz Stankiewicz
Publikacja dnia: 25.01.2012 22:30
Dokument oglądany razy: 1574
Podlega Ustawie